Общи условия

за продажба на артикули в www.catchastory.com

 

Основни положения. Дефиниции

Общите условия са документ, който указва начина и реда за използване на предоставените услуги от КАС ПЪБЛИШИНГ ООД на потребителите на Интернет сайта www.catchastory.com и урежда отношенията между КАС ПЪБЛИШИНГ ООД и потребителите на сайта.

Чл.1. КАС ПЪБЛИШИНГ ООД с ЕИК 204667089 (наричано по-нататък за краткост и “Дружеството”) е оператор на www.catchastory.com. Настоящите Общи условия уреждат реда и начина на ползване на услугите за продажба на книги и други артикули, общо наричани по-нататък за краткост “Услугите”, в www.catchastory.com (наричана по-нататък за краткост “Сайта”).

Чл.2. www.catchastory.com (“Сайта”) e виртуален информационен ресурс в Интернет (уебсайт), който дава възможност на потребителите да получават достъп до съдържанието и възможността да закупят предлаганите стоки и артикули.

Чл. 3. “Клиент на сайта” (наричан по-нататък за краткост „клиент” или Потребител) е всяко физическо или юридическо лице, което извършва фактически действия, насочени към ползване на услугите предоставени в Сайта.

Чл.4. “Услуги” е предоставената на потребителите на Сайта www.catchastory.com  възможност да извършат покупка на книги и/или други артикули, чрез заплащане на покупката по определения по-долу начин и придобиване на собственост върху покупката.

 

Обвързване с Общите условия

Чл. 5. (1) Настоящите Общи условия уреждат отношенията между КАС ПЪБЛИШИНГ ООД и Потребителите на Сайта www.catchastory.com във връзка с ползването на Услугите.

(2) Текстът на настоящите Общи условия е достъпен на български език в Интернет на адрес www.catchastory.com по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. Електронна препратка към интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Общи условия, е разположена на всяка страница от Сайта. С всяко ползване на Услугите, достъпни чрез Сайта, включително с отварянето на интернет страница от Сайта, както и чрез натискане на електронна препратка от заглавната (началната) или която и да е друга интернет страница в Сайта, Потребителите декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.

 

Действие на настоящите Общи  условия

Чл. 6. Настоящите Общи условия пораждат действие между страните от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в чл. 5, ал. 2 и имат действие до преустановяване на ползването на услугите.

 

Промени в Общите условия

Чл. 7. В случай, че бъдат направени промени в Общите условия, Дружеството публикува на видно място в началната страница на www.catchastory.com  съобщение за направените промени в Общите условия и електронна препратка към новата редакция на Общите условия, като по този начин Потребителят се счита за надлежно уведомен за направената промяна в настоящите Общи условия.

 

Цени и начин на плащане

Чл. 8. (1) Цените на артикулите са надлежно посочени в каретата, в които се съдържа информацията за тези артикули. Цените са посочени в български лева с включен ДДС.

(2) Дружеството си запазва правото да променя цените на артикулите по всяко време. При потвърдена от страна на Дружеството поръчка цената на конкретния/те артикул/и по тази поръчка не подлежи на промяна в периода от потвърждаване на поръчката до извършване на плащането в определения за това съгласно член 14 по-долу срок.

Чл. 9. В случай, че в Сайта се продават списания, включително и специални издания на списания, които към момента на покупката в електронния магазин не са в редовна продажба в търговската мрежа в Република България, Дружеството си запазва правото да обяви цени, различни от посочените на корицата на тези списания и/или специални издания.

Чл. 10. (1) Обявената цена за доставка на артикули е посочена в български лева с включен ДДС и се отнася за доставяне на територията на Република България на артикули в рамките на една поръчка.

(2) Дружеството си запазва правото да променя цените за доставка по всяко време. При потвърждаване на поръчка от страна на Дружеството цената за доставка по тази поръчка не подлежи на промяна в периода от потвърждаване на поръчката до извършване на плащането в определения за това срок.

Чл. 11. Общата стойност на поръчката включва сумата от цените на поръчаните артикули и цената за доставка.

Чл.12. (1) Заплащане на извършваните покупки в сайта се осъществява чрез наложен платеж.

(2) Дружеството си запазва правото да използва и други начини за заплащане или да ограничи начините за заплащане на осъществяваните покупки за част от предлаганите артикули.

Чл. 13. (1) Дружеството потвърждава направената от клиента поръчка посредством изпращане на електронно писмо на посочения от клиента в електронната заявка електронен адрес.

(2) В случай че поради причини, независещи от Дружеството, заявката на клиента частично или цялостно не може да бъде изпълнена, Дружеството уведомява клиента с ново електронно писмо на посочения от клиента в електронната заявка електронен адрес.

Чл. 14. Доставката на поръчаните артикули се извършва посредством куриерска фирма на принципа „доставка срещу подпис” в работни дни между 9.00 и 18.00 часа.

 

Срокове

Чл. 15. Изпращането на поръчания/те артикул/и се извършва в срок до 5 (пет) работни дни от момента на потвърждаване на заявката от страна на Дружеството, освен ако по независещи от Дружеството причини поръчката не може частично или цялостно да бъде изпълнена.

Чл. 16. Доставката на поръчания/те артикул/и се извършва в срок до 5 (пет) работни дни от момента на изпращането й.

 

Доставка на закупените артикули

Чл. 17. Клиентът-потребител е длъжен да посочи в електронния формуляр за доставка следните данни: име и фамилия на клиента или на лицето, което ще получи доставката, точен адрес за доставка, включващ: улица, номер (при наличие на такива и блок, вход, етаж, апартамент), пощенски код на населеното място, наименование на населеното място, телефон и e-mail за обратна връзка.

Чл. 18. Клиентът може да посочи като „адрес за доставка” единствено адрес на територията на Република България. Дружеството не приема поръчки, в които е посочен адрес за доставка извън територията на Република България.

Чл. 19. Дружеството си запазва правото да откаже доставка на потвърдена поръчка, ако начинът на доставка е обективно затруднен, както и в случай, че адресът за доставка е крайно отдалечен или стойността на поръчката спрямо разходите за обслужване е икономически необоснована. В такъв случай, ако по конкретната поръчка вече е било извършено заплащане от страна на клиента, Дружеството за своя сметка възстановява на клиента заплатената сума.

Чл. 20. При доставка на повредени или дефектни артикули Дружеството за своя сметка възстановява на клиента конкретния повреден или дефектен артикул. За целта клиентът следва незабавно след получаване на доставката да отправи рекламация на електронен адрес info@catchastory.com, като посочи естеството на повредата или дефекта и номера на товарителницата, с която е била доставена пратката.

Чл. 21. (1) Дружеството не носи отговорност за забавяне на доставката или неполучаването на същата при непълен или грешно попълнен адрес за доставка от страна на клиента.

(2) При липса на лице, което да получи пратката в работно време на посочения от клиента адрес за доставка, Дружеството полага всички усилия да се свърже с клиента на посочения от клиента телефон за контакт. Ако такава връзка не може да бъде осъществена, тъй като клиентът не отговаря на позвъняванията или телефонът е изключен, както и при некоректно посочен от клиента телефонен номер, за доставянето на пратката се процедира съгласно правилата и условията на куриерската фирма за доставка на пратки.

 

Връщане на закупени от електронния магазин артикули

Чл. 22. В срок от 7 (седем) работни дни, считано от деня на доставяне на пратката, клиент, който не е търговец по смисъла на Търговския закон, има право да върне закупените от електронния магазин артикули.  За целта е необходимо да са налице следните условия:

  • артикулът да бъде с ненарушена цялост, без наранявания, одрасквания или външни повреди;
  • клиентът да информира Дружеството за желанието си да върне артикулите, като изпрати електронно писмо на адрес info@catchastory.com.

 

Защита на личните данни. Конфиденциалност.

Чл. 23 (1) Дружеството, като администратор на лични данни полага дължимата грижа за защита на личните данни на Потребителите, станали му известни при предоставяне на Услугите – предмет на тези Общи условия. Дружеството може да използва информацията за Потребителите на Сайта единствено и само за целите, предвидени в закона и настоящите Общите условия.

(2) С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят дава своето изрично съгласие личните му данни да бъдат обработвани и използвани от Дружеството за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването и използването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Дружеството на посочените адрес или електронен пощенски адрес за контакти info@catchastory.com.

Чл. 24. Дружеството полага дължимата грижа за защита на личните данни на клиентите, станали му известни при предоставяне на услугите-предмет на тези Общи условия. Дружеството може да използва информацията за личните данни на Потребителите единствено и само за целите, предвидени в тези Общи условия и в законодателството на Република България.

 

Прекратяване действията на настоящите Общи условия

Чл. 25. (1) Действието на настоящите Общи услови между страните се прекратява  при настъпване на някое от следните обстоятелства:

а. преустановяване на дейността на Дружеството или прекратяване поддържането на Сайта www.catchastory.com;

б. взаимно съгласие на страните за прекратяването;

в. други предвидени в закона случаи.

(2) Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да спре ползването на предоставяните Услуги.

 

Писмена форма

Чл. 26. Писмената форма се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в Сайта www.catchastory.com, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Чл. 27. Дружеството си запазва правото по всяко време да извършва промени в тези Общи условия без специално уведомяване на Потребителите. Извършените промени имат действие от момента на публикуването им на интернет сайта www.catchastory.com и не се отнасят за потвърдени поръчки, сключени преди този момент.